وظایف آکادمیک

وظایف آکادمیک

۱- عضو پانل بین المللی (DELPHI) برای توسعه برنامه درسی اصلی برای تبدیل شدن به استاندارد بین المللی آناتومی (سر و گردن) به دانشجویان پزشکی 
۲- مشاوره جلسات مطالعه هفتگی برای آماده سازی هیئت جراحی مغز و اعصاب برای UAB و دستیاران جراحی مغز و اعصاب ۲۰۱۰- ۲۰۱۲.
۳- رئیس جلسه عروق مغزی کنگره سالانه انجمن مغز ونقشه برداری و درمانی، ۷ مارس ۲۰۱۵.
۴- رئیس برنامه علمی اولین موسسه علوم اعصاب کالیفرنیا سمپوزیوم عصبی: ۲۰۱۶.
۵- رئیس برنامه علمی اولین موسسه علوم اعصاب کالیفرنیا سمپوزیوم عصبی: ۲۰۱۷.
۶- رئیس برنامه علمی اولین موسسه علوم اعصاب کالیفرنیا سمپوزیوم عصبی: ۲۰۱۸.
۷- رئیس برنامه علمی بنیاد اعصاب بنیاد ملی جمجمه سمپوزیوم: مارس ۲۰۱۹

تگ ها: صرع ،
دریافت نوبت