سخنرانی‌ها

سخنرانی‌ها

ارائه شفاهی در نشست سالانه Galbraith، دانشگاه Alabama، نوامبر ۲۰۱۱:
‘Hypertonic Saline for treatment if increased intracranial pressure’

سخنرانی شفاهی در بیمارستان کودکان Alabama، اکتبر ۲۰۱۱:
Cerebral Proliferative Angiopathy: A New Entity

سخنرانی شفاهی: دانشگاه Alabama، گروه نورولوژی، آوریل ۲۰۱۲: 
CPA&AVM

سخنرانی شفاهی: دانشگاه Alabama، گروه نورولوژی، آوریل۲۰۱۲:
Medical and Surgical Management if Raised Intracranial Pressure

سخنرانی شفاهی: دانشگاه Alabama، گروه نورولوژی، آوریل۲۰۱۲:
Hypertonic Saline for Treating Raised Intracranial Pressure: A Meta-analysis

سخنرانی شفاهی: دانشگاه Alabama، گروه نورولوژی، می ۲۰۱۲:
Vein of Galen Aneurysmal Malformations: Proposal of a New Classification System

کنگره سالانه انجمن نقشه برداری مغز و درمان، لس آنجلس،۷مارس ۲۰۱۵:
Vein of Galen Malformations: Proposal of a New Classification System


تگ ها:
دریافت نوبت