کرانیکتومی رتروسیگموئید برای رزکسیون توده‌ی داخل پارانشیمی مدولا اوبلانگاتا

کرانیکتومی رتروسیگموئید برای رزکسیون توده‌ی داخل پارانشیمی مدولا اوبلانگاتا

تگ ها:
دریافت نوبت