اهمیت ماده فلورسنس 5ALA برای کمک به رزکسیون حاشیه مناسب در جراحی گلیوبلاستوم

اهمیت ماده فلورسنس 5ALA برای کمک به رزکسیون حاشیه مناسب در جراحی گلیوبلاستوم


جراحی تومور بدخیم گلیوبلاستوم با استفاده از ماده فلورسنس 5ALA که برای قابل تشخیص بودن تومور حین جراحی، باعث صورتی رنگ شدن آن می شود. 

تگ ها:
دریافت نوبت