رزکسیون همانژیوم ورمیس فوقانی

رزکسیون همانژیوم ورمیس فوقانی


جراحی بر روی ورمیس (قسمت مرکزی مخچه‌) یک بیمار 66 ساله که نمی توانستند راه بروند صورت گرفته است. این زائده عروقی نستباً کوچک در قسمت حساسی از مخچه قرار گرفته که مربوط به بالانس بدن است. ابتدا به اندازه نیاز استخوان جمجمه برداشته می شود. سپس به آرامی و ظرافت به سمت تومور حرکت می کنیم. در این مورد تومور نزدیک به بطن 4 است. تومور پس از رعایت تمهیدات لازم برای آسیب ندیدن مغز، به آرامی و توسط جریان الکتریسیته ابتدا کوچک شده و بعد به کمک چاقوی الماسی از آن جدا می گردد. پس از کنترل خونریزی جمجمه بسته می شود و نتیجه MRI بهبود وضعیت بیمار را تایید می کند.

تگ ها:
دریافت نوبت