جراحی فنستره کردن لامینا ترمینالیس

جراحی فنستره کردن لامینا ترمینالیس


جراحی باز کردن قسمت جلویی بطن 3 را لامینا ترمینالیس می گویند.

تگ ها:
دریافت نوبت