رابطه بین سینوس پتروزال فوقانی و سوراخ سه قلو: یک مطالعه تشریحی

رابطه بین سینوس پتروزال فوقانی و سوراخ سه قلو: یک مطالعه تشریحی

عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between the superior petrosal sinus and the porus trigeminus: an anatomical study

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23706047

تگ ها:
دریافت نوبت