عصب زیگوماتیک-تمپورال و ارتباط آن با جراحی مغز و اعصاب

عصب زیگوماتیک-تمپورال و ارتباط آن با جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله:

The zygomaticotemporal nerve and its relevance to neurosurgery

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22120254

 

تگ ها:
دریافت نوبت