تداوم شریان اوتیک با عواقب عصبی: گزارش موردی

تداوم شریان اوتیک با عواقب عصبی: گزارش موردی

عنوان انگلیسی مقاله:

Persistence of the otic artery with neurological sequelae: case report
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت