سالین هیپرتونیک برای درمان فشار داخل جمجمه بالا: مرور ادبیات با متاآنالیز

سالین هیپرتونیک برای درمان فشار داخل جمجمه بالا: مرور ادبیات با متاآنالیز

عنوان انگلیسی مقاله:

Hypertonic saline for treating raised intracranial pressure: literature review with meta-analysis
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت