درموئید حفره خلفی در ناهنجاری کیاری نوع دو: اولین مورد گزارش شده

درموئید حفره خلفی در ناهنجاری کیاری نوع دو: اولین مورد گزارش شده

عنوان انگلیسی مقاله:

Dermoid of the Posterior Fossa in Chiari II Malformation: The First Reported Case   

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت