یک بررسی جامع بالینی و جراحی

یک بررسی جامع بالینی و جراحی

عنوان انگلیسی مقاله:

Os Odontoideum: A Comprehensive Clinical and Surgical Review

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29018648


تگ ها:
دریافت نوبت